Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı statistik məlumatlar

 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
                     
Sıra №-si Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196931 1335276
- ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 59143 382718
- təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 952558
2 İpoteka qeydiyyatı 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 276258

 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər Ərazi İdarəsinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
                     
Sıra №-si Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
39736 54865 56735 63808 64249 49842 55614 65787 450636
- ilkin 12174 18550 15075 15154 15725 11688 15934 22212 126512
- təkrar 27562 36315 41660 48654 48524 38154 39680 43575 324124
2 İpoteka qeydiyyatı 10353 9736 15608 19296 21001 19850 16884 19776 132504

 

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə
2006-2017-ci illər ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat
Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196931 1335276
ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 59143 382718
təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 952558
O cümlədən;                  
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 111343
təkrar 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 153363
Mənzil ilkin 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14893 105007
təkrar 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 297471
Torpaq sahələri ilkin 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 143574
təkrar 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 459862
Qeyri yaşayış binası ilkin 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1282 11262
təkrar 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 18745
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 8625
təkrar 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 17017
Əmlak kompleksi  ilkin 232 375 349 350 311 215 197 246 2275
təkrar 316 497 506 587 755 572 429 524 4186
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 11 23 12 16 22 39 14 99 236
təkrar 5 12 14 31 34 18 14 47 175
Çoxillik əkmələr ilkin 110 117 11 11 10 8 36 93 396
təkrar 636 712 121 31 34 65 70 70 1739

 

 

2017-ci il ərzində Xidmətin Bakı şəhər Ərazi İdarəsi üzrə hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması sahəsində, icra olunmuş işlərin statistik göstəricilərinin Respublika üzrə göstəricilərdəki payı
 Göstəricilər   Respublika üzrə   Bakı şəhər Ərazi İdarəsi üzrə  Respublikadakı payı
(% - lə)
1 Mülkiyyət hüquqiarı üzrə aparılmış 
dövlət qeydiyyatının sayı  
196931 65787 33,4%
  o cümlədən
ilkin qeydiyyat
59143 22212 37,6%
  təkrar qeydiyyat 137788 43575 31,6%
2 İpoteka qeydiyyatı 38533 19776 51,3%

 

Daşınmaz əmlak bölmələri üzrə hüquqların
dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat
Göstəricilər   2016-cı il 2017-ci il  Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
  + / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ   171942 196931 24989 114,5%
ilkin qeyd.   49904 59143 9239 118,5%
təkrar qeyd.   122038 137788 15750 112,9%
O cümlədən;          
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd.   13788 17700 3912 128,4%
təkrar qeyd.   18239 20014 1775 109,7%
Mənzil ilkin qeyd.   10882 14893 4011 136,9%
təkrar qeyd.   33242 37192 3950 111,9%
Torpaq sahələri ilkin qeyd.   23234 23227 -7 100,0%
təkrar qeyd.   66318 75537 9219 113,9%
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd.   912 1282 370 140,6%
təkrar qeyd.   1853 2343 490 126,4%
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd.   841 1603 762 190,6%
təkrar qeyd.   1873 2061 188 110,0%
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd.   197 246 49 124,9%
təkrar qeyd.   429 524 95 122,1%
Müəssisə filialları ilkin qeyd.   0 0 0 0,0%
təkrar qeyd.   0 0 0 0,0%
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd.   14 99 85 707,1%
təkrar qeyd.   14 47 33 335,7%
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd.   36 93 57 258,3%
təkrar qeyd.   70 70 0 100,0%

 

2017-ci il ərzində aparılmış hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisəli hesabatı
         
Göstəricilər 2016-cı il 2017-ci il Fərq
(%)
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının ümumi sayı  171942 196931 114,5%
O cümlədən;      
1 Fərdi yaşayış və bağ evi  32027 37714 117,8%
2 Mənzil 44124 52085 118,0%
3 Torpaq sahələri 89552 98764 110,3%
4 Qeyri yaşayış binası 2765 3625 131,1%
5 Qeyri-yaşayış sahəsi 2714 3664 135,0%
6 Əmlak kompleksi  626 770 123,0%
7 Çoxmərtəbəli yaşayış binaları 28 146 521,4%
8 Çoxillik əkmələr 106 163 153,8%
 
 
 

Sorğu

Əmlak Xidmətləri Məkanı barədə məlumatlısınızmı?